α adjustment? [RSABE / ABEL]

posted by Helmut Homepage – Vienna, Austria, 2013-03-26 15:21 (2970 d 04:47 ago) – Posting: # 10286
Views: 18,569

Dear all!

» this behavior may be due to an adaptive choice of a statistical method in face of the data without any "adjustment" for this adaptation.

Yep. The acceptance range is data-driven (random variable dependent on CVWR).

» PS.: no idea at the moment how to account for this.

Adjust α? Quick shot:

library(PowerTOST)
reg   <- "EMA"   # "EMA" for scABEL or "FDA" for RSABE
CV    <- 0.300   # intra-subject CV of reference
n     <- 24      # total sample size
                 # in case of imbalanced sequences use a vector:
                 # e.g., c(n1,n2,n3)
des   <- "2x3x3" # partial: "2x3x3" full: "2x2x4"
print <- FALSE   # intermediate results
if (reg == "EMA") { # scABEL
  ifelse (CV <= 0.5, GMR <- exp(0.7601283*CV2se(CV)),
    GMR <- exp(0.7601283*CV2se(0.5)))
  if (CV <= 0.3) GMR <- 1.25
    } else {        # RSABE
  ifelse (CV > 0.3, GMR <- exp(0.8925742*CV2se(CV)), GMR <- 1.25)
}
nsims <- 1e6
prec  <- 1e-8     # precision of bisection algo
x     <- 0.05     # target alpha
sig   <- binom.test(x*nsims, nsims,
           alternative='less')$conf.int[2] # significance limit of sim’s
nom   <- c(0.001, x)                # from conservative to target alpha
lower <- min(nom); upper <- max(nom)
delta <- upper - lower              # interval
ptm   <- proc.time()                # start timer
iter  <- 0
while (abs(delta) > prec) {         # until precision reached
  iter  <- iter + 1
  x.new <- (lower+upper)/2          # bisection
  if (reg == "EMA") {
    pBE <- power.scABEL(alpha=x.new, theta0=GMR, CV=CV, n=n,
                        design=des, nsims=nsims)
    } else {
    pBE <- power.RSABE(alpha=x.new, theta0=GMR, CV=CV, n=n,
                       design=des, nsims=nsims)
  }
  if (print == TRUE) cat(iter, x.new, pBE, "\n")
  if (abs(pBE - sig) <= prec) break # precision reached
  if (pBE > sig) upper <- x.new     # move limit downwards
  if (pBE < sig) lower <- x.new     # move limit upwards
  delta <- upper - lower            # new interval
}
if (print) cat("run-time:", round((proc.time()[3]-ptm[3]),1),
  "seconds  iterations:", iter, "\n")
cat("regulator:", reg, " CV:", CV, " n:", n, " design:", des,
  "\ntarget alpha:", x, " adjusted alpha:", x.new, " pBE:", pBE, "\n")

  CV   adj alpha pBE_scABEL  adj alpha pBE_RSABE
0.200  0.050000  0.050220    0.050000  0.050153
0.225  0.049730  0.050360    0.048467  0.050359
0.250  0.047370  0.050359    0.040790  0.050360
0.275  0.040833  0.050360    0.028606  0.050359
0.300  0.031124  0.050359    0.017999  0.050360
0.302  0.031612  0.050359    0.050000  0.048548
0.325  0.035545  0.050360    0.050000  0.047741
0.350  0.037636  0.050360    0.050000  0.046156
0.375  0.039190  0.050360    0.050000  0.043941
0.400  0.041417  0.050360    0.050000  0.041041
0.425  0.045221  0.050360    0.050000  0.037799
0.450  0.050000  0.049795    0.050000  0.034401
0.475  0.050000  0.043420    0.050000  0.031150
0.500  0.050000  0.036960    0.050000  0.028097
0.525  0.050000  0.040644    0.050000  0.025383
0.550  0.050000  0.043412    0.050000  0.022875
0.575  0.050000  0.045423    0.050000  0.020699
0.600  0.050000  0.046647    0.050000  0.018660
0.625  0.050000  0.047379    0.050000  0.016948
0.650  0.050000  0.047754    0.050000  0.015457
0.675  0.050000  0.047698    0.050000  0.014135
0.700  0.050000  0.047192    0.050000  0.012861
0.725  0.050000  0.046282    0.050000  0.011799
0.750  0.050000  0.045020    0.050000  0.010865
0.775  0.050000  0.043338    0.050000  0.010057
0.800  0.050000  0.041320    0.050000  0.009425


[image]

[image]

Take my code with a grain of salt. Cases where no adjustment is necessary agree with Detlew’s results.


Note: Any result <0.05035995 is not significantly >0.05 in 106 simulations. However, if you want to get a more conservative estimate replace

sig   <- binom.test(x*nsims, nsims,
           alternative='less')$conf.int[2]

by

sig   <- 0.05Edit: Much faster code in this post.

Dif-tor heh smusma 🖖
Helmut Schütz
[image]

The quality of responses received is directly proportional to the quality of the question asked. 🚮
Science Quotes

Complete thread:

Activity
 Admin contact
21,460 posts in 4,486 threads, 1,511 registered users;
online 13 (0 registered, 13 guests [including 4 identified bots]).
Forum time: Thursday 21:09 CEST (Europe/Vienna)

Nothing in the world is more dangerous
than sincere ignorance
and conscientious stupidity.    Martin Luther King, Jr.

The Bioequivalence and Bioavailability Forum is hosted by
BEBAC Ing. Helmut Schütz
HTML5